به یاد من و به پای او ، پیر خواهی شد...

درک مقصد من است ، تو خوش آمدی !

/ 10 نظر / 24 بازدید
صالح

این حرفو نزن منطقی باش بدونین از لباس و ماشین و درخت و خونه و انسان و همه چی خوب و بد داره این وسواس باعث میشه از این به بعد برای تنتون بیشتر ارزش قائل باشین و بهترین لباسو انتخاب کنین , بی عیب که نیست , کم عیب ترین

صالح

خوش آمد گوییم تکراریست به گوشت تو آنقدر خوبی که همه تورا خوش آمد گویند! درک مقصد است و من به دنبالش درک که مقصد را نمیشناسی و الطافش

صالح

در این شب سیاه چاله مرا به کجا میکشی لب از لبم به قهر یا به ناز میکشی به روز روشنی زنم نقش مار بر دوشت که شبی دیگر مرا به دیگران جمع نمیکشی

صالح

آن دم که شوق فریاد شد از آسمان آن دم که ریخت حیات او از آن میان تمام اوج من همین تورا به اوج بنگرم سرم میان سر نهی تورا به شوق بنگرم

صالح

یک عمر بند بودن و به کوچک غمی رها شدن یک دم مرا طناب زیستن کافیست

صالح

بهار همین روزهاییست که در آن هستیم منم میان گرم بازوان تو تسلیم کنار بزن , جامه بدر , مرا میان خود ببر چنگ بزن , ناله مرن, مرا به اوج خود ببر

صالح

خدارو شکر فکر کنم تونستم یه میکرون هم که شده روحتو جلا بدم

صالح

مرا به خواب میبری یا به میان خوان بری خمار نشسته چشم من بخواب خود روم رهم یا تو مرا میبری...؟

صالح

روان من ز کف که از هر دوجهان بشد زدست وان دو مرا در بر بری , بر پیکرت کشم دو دست آب شوی میان من , تاب شوم تو را ز غم جمع کنی مرا به خود, خیس شود پایت ز من