# خط_خطی_های_قلمم

دل خوش گرمای کسی نیستم...

میخواند در گوشم علیرضا آذر:              دل خوش گرمای کسی نیستم...                        و شکل یک واژهء بی نقطهء سه حرفی میشوم...                                               و ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 14 بازدید

آلوده به من...

کمی آن طرف ،                      صدایی که نتواند رسید به شنیدارم...                                       نگاهی که نتواند گنجید در دیدارم...                           میان وهم و حقیقت ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 13 بازدید