# خط_خطی_های_قلمم

این روزهایی که عادی میشوند اما تمام.....نه!

دل پر از هوس...            هوس پر از عقده.... عقده  پر از ترس.....                   ترس پر از من...                                 من پر از تنهایی....                                          و....                                                 ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 4 بازدید

آلوده به من...

کمی آن طرف ،                      صدایی که نتواند رسید به شنیدارم...                                       نگاهی که نتواند گنجید در دیدارم...                           میان وهم و حقیقت ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 3 بازدید

چهار "حق زندگی" فریاد...

در این خاک ،                 آزادی ،                              همیشه با داغ همراه است ،                                                 اما ،                                                      دلمان به همین داغ خوش است ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 4 بازدید

یک "حق زندگی" سکوت...

سربازِ مادر به دار مصلحتِ وطن آویخته شد...                              فقط کمی تامل...                                    همین حوالی ،                                      طعمی شبیه به درد ،                                         ریشه ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 4 بازدید