# خط_خطی_های_قلمم

دل خوش گرمای کسی نیستم...

میخواند در گوشم علیرضا آذر:              دل خوش گرمای کسی نیستم...                        و شکل یک واژهء بی نقطهء سه حرفی میشوم...                                               و ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 17 بازدید

آلوده به من...

کمی آن طرف ،                      صدایی که نتواند رسید به شنیدارم...                                       نگاهی که نتواند گنجید در دیدارم...                           میان وهم و حقیقت ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 16 بازدید

من...

به نام روحم !                در شهری بزرگ                                      و مردمانی عظیم                                                            و دودهایی غلیظ                                                                                و نفس هایی سنگین تو . . .            ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 19 بازدید